Einsteins citat i bilden nedan har använts många gånger för att visa på behovet av att tänka nytt. I många fall kan de invanda tankemönstren och rutinerna vara det som begränsar oss att tillvarata nya möjligheter och därmed skapa nya mervärden. Det krävs dessutom ofta att man som organisation helt omprövar invanda processer och ersättningsmodeller för att få ut den fulla potentialen av en genomgripande förändring. Det är nog därför som vi så ofta hör talas om förändringsprojekt som ska startas upp men sällan hör någon prata om effekten – för i slutändan handlar det om att vi måste våga tänka om, tänka nytt.

EinsteinSom jag nämnt i tidigare bloggposter kommer en av förutsättningarna för att kunna skapa ökade värden inom vården vara ett nytt sätt att samarbete och dela kunskap på. Runt denna frågeställning blir Einsteins citat väldigt intressant. Kan vi bygga vidare på de strukturer och arbetssätt vi har idag (som skapat det vi har) eller måste vi våga tänka om, tänka nytt? Satya Nadella lyfte nyligen fram i ett mail till alla anställda på Microsoft olika aspekter av detta. Jag tänkte här kommentera på hur detta skulle kunna skapa värden inom den svenska hälso- och sjukvården.

Runt den Digitala Agendan har vår IT-minister Anna-Karin Hatt många gånger lyft fram behovet av att sätta människan i centrum och låta teknologin verka i människans tjänst. Det är väldigt sällan som en användare idag upplever att ett IT-stöd tjänar eller arbetar åt användaren. Satya satte ner en väldigt ambitiös vision i sitt meddelande

”We will reinvent productivity to empower every person and every organization on the planet to do more and achieve more.” – Satya Nadella CEO Microsoft

Mobilitet kommer vara en viktig aspekt av detta i allmänhet och inom vården i synnerhet. I Sverige har det tagits flera intressanta och viktiga steg runt detta som tex Cambio’s Nova Ward eller CareOptimizer utvecklad av Cap. Här måste vi våga börja tänka på mobilitet som något mycket mer än en ”surfplatta” och med det på allvar börja etablera den infrastruktur som krävs för att hantera mobilitetens alla olika aspekter. Runt nya typer av gränssnitt ska vi inte begränsa oss till ”touch” utan vi behöver även inkludera gester och tal. Tänk att ge kirurger möjlighet att arbetat med information utan att behöva ta på tangentbord eller skärm, möjligheten till ”spelliknande rehabilitering” eller att ge en patient/anhörig möjlighet att få informationen på sitt modersmål. Tekniken finns här, men man måste våga tänka om, tänka nytt.

Men informations- och kunskapsdelning gäller inte bara inom vårdorganisationen. För att klara av de utmaningar vi har framför oss måste patienten och dess anhöriga involveras och engageras. En aspekt av detta kommer vara att samma typer av enheter som vi använder i hemmet allt oftare kommer att finnas på jobbet. Morgondagens lösningar behöver bli betydligt bättre på att hantera denna dualitet, dvs att vi har ett digital arbete (Digital Work) och ett digital liv (Digital Life). Det är först när IT-lösningar börjar arbeta i individens tjänst som det kommer att frigöras tid för att göra ”more with less”, eller tom ”new with less”. Men det är inte bara tid som kommer att frigöras utan det skapar även förutsättningar för en mer hållbar produktion och hållbart samhälle.

Förändring kommer inte bara ske inom organisationer. Även mellan organisationer. Vi behöver tex effektivisera hur en sammanhållen journalföring ska genomföras och regionsbildningar och samarbeten blir allt vanligare. Detta kommer att kräva en betydligt mer agil IT-infrastruktur. En infrastruktur som inte begränsar innovation och där mobilitet inte är något vi utvecklar för sen utan är något vi utgår från (mobile-first). Vi behöver kunna bygga vidare på de investeringar som gjorts men med en hastighet och förändringsbarhet som kommer att kräva att vi vågar tänka om, tänka nytt.

Satya Our Core

I denna tid av ”Digital Work & Life Experiences” genereras det allt mer data och antalet system och antalet enheter som blir uppkopplade ökar explosionsartat. För att dra nytta av detta och låta den allt mer allestädes närvarande datorkraften jobba för oss krävs ett allt större inslag av automatiserad analys och bearbetning. Vi behöver börja transformeras så att vi slutar jobba med telefoner och IT-lösningar till att dessa arbetar åt oss, på våra premisser, där mitt och organisationens data hanteras på ett säkert och integritetsmässigt korrekt sätt. Detta kräver att vi tänker efter hur och vem som hantera detta så att mitt data bara blir bränsle åt min organisations förändring och inte en del i en reklamkampanj.

Ett väldigt illustrativt exempel inom området ”Internet of Things” där man valt att helt förändra hur man ser på informationsflöden och ta steg mot en ”data-kultur” är ThyssenKrupp Elevator. ThyssenKrupp Elevator har gått från att sälja hissar till att erbjuda ”hiss som tjänst”. Detta har möjliggjorts genom att utvidga sin traditionella IT-miljö med nya IT-förmågor så som Azure Intelligent System Service, Azure Machine Learning och PowerBI.

Exemplet har inslag av många av de saker som jag nämnt ovan och lösningen lägger dessutom grunden till att skapa en organisation där insikter kan bli handlingar som gör skillnad. Tänk om vården kunde övervaka MT-utrustning på sjukhus eller mätutrustning hos kronisk sjuka i hemmet på detta sätt. Tekniken finns, men det krävs att vi tänker om, tänker nytt.

Avslutningsvis, om dessa tankar skulle appliceras på svenskt hälso- och sjukvård finns det goda förutsättningar att skapa ökat värde och göra “mer med mindre”, men som sagt, det kommer att kräva att man vågar tänka om, tänka nytt kanske främst inom följande områden

  • Produktivitet och mobilitet
  • Hur data kan vara bränsle till en transformering mot att bli mer patientorienterad och proaktiv
  • Hur resurser kan frigöras genom att utvidga dagens IT-infrastruktur med nya säkra och kostnadseffektiva tjänster

Detta är tre hörnpelare som jag under hösten kommer att återkomma till i olika former. Det första tillfället kommer vara på Digital Health Days då jag kommer att prata inom seminariespåret ”Insights to Actions”.

Apropå “pelare” så kliver jag strax på planet till Pisa, ha en fortsatt trevlig sommar!