Vården står inför en känd och ofta diskuterad utmaning i att skapa högre kvalité till lägre kostnader. I många fall kämpar man dagligen med att försöka komma ikapp den teknikutveckling som sker istället för att vara i en position där tekniken kan vara en möjliggörare för adressera denna utmaning.

För att lyckas komma till denna position krävs en transformering av dagens IT-stöd och organisationer, att man börja jobba med ständiga förbättringar samt skapar förutsättningar för nya typer av innovationer. Här kan ett teknikskifte som ”Internet of Things” (IoT) vara en betydande katalysator och möjliggörare. Men istället för att tänka på IoT som miljarder av enheter och sensorer som är ständigt uppkopplade, så tänk istället på vad som betyder mest för er verksamhet. Er MT-utrustning, ert journalsystem eller er lagerstatus. Det är vad som är Internet of Your Things (IoYT). Men hur kommer
man igång med detta?

Här kommer 7 förslag på hur dagens vårdorganisationer kan komma igång med IoYT:

Transformera

  • Etablera en strategi för dina processer och enheter – Internet of Your Things – Det är hög tid att börja fundera på hur din organisation börjar transformera sig i realtid. Börja tänk på data som bränsle till din intelligenta miljö. Försök identifiera var det största behoven för effektiva informationsflöden finns.
  • Få ut mer av dagens IT-investering, lyssna på dina enheter – Ni behöver inte överge det journalsystem eller andra legacy system som ni har idag. Starta med att börja göra dem lite mer uppkopplade. Lägg sedan till några enheter. Enheter och sensorer har möjligheten att säga mycket men det skapar bara värde om någon lyssnar i andra änden.
  • Bli effektivare – Genom att låta information flöda mellan olika enheter och system minskas behovet för vårdpersonalen att logga in och registrera information vilket frigör tid som kan läggas på patienterna. Då enheter och sensorer pratar med andra enheter, personal eller patienter skapas förutsättningar för nya insikter och effektivisering.

Ständig förbättring – Lean

  • Gör små ändringar som får stor påverkan – IoYT startar med att man identifierar en process, en avdelning eller en enhet där en liten ändring kan få en stor inverkan. Koppla ihop ett bildhanteringssystem eller någon annan modalitet med journalsystemet. Analysera loggfiler från MT-utrustning för att förstå hur och när de används. Kombinera videofilmer och data från uppkopplade enheter för att skapa möjlighet till lärande och kunskapsdelning. Starta där det ger mest värde.
  • Upptäck nya sätt att förbättra vården – Börja visualisera och undersöka ditt data. Allt från väntetider på akutmottagningen till kostnaderna för mediciner eller bandage. Skapa förutsättningar för att kunna förutspå utbrott av epidemier innan de inträffar eller använd data för att förbättra patientupplevelsen och kvalitén.
  • Bygg för att kunna skala – Ett stort värde i att få med många enheter eller många avdelningar är att det finns möjlighet att lära av de mest framgångsrika och finna de som behöver justeras eller förbättras. Allt i ett hav av data. Säkerställ från början att ni bygger på en plattform som både kan skala och hantera realtidsinformation.

Innovation

  • Skapa nya förutsättningar för innovation – Genom att koppa samman enheter, data och personer skapas förutsättningar för att få insikter just när saker händer. Det som tidigare kändes som en futuristisk framtidsvision blir helt plötsligt möjligt här och nu. Detta lägger grunden för proaktivt tänkande och innovation istället för att vara reaktiv och bakåtsträvande. Men det krävs att en organisation skapar förutsättningar för att fånga upp och förädla idéer så att dessa får bestående värden och därigenom transformera organisationen.

Så kanske är tiden mogen för att börja samla de aktörer inom vården som vill ta de första kliven för att realisera effektiva vårdflöden via Internet of Your Things och därmed skapa förutsättningar för en patientcentrerad vård!

Vill du vara med så hör gärna av dig till mig!