Som jag nämnde i min förra bloggpost så är 2012 året då det kommer ta fart för de privata molnen. Men hur ser det då ut bland de publika? Enligt Gartner har begreppet ”cloud computing” passerat hypen och gått in i en mognadsfas. Vilka implikationer får då detta?

Lyfter i denna bloggpost fram fyra aspekter på detta tema som visar på vikten att börja fundera på sin egen position och vilka partnerrelationer som bör etableras för att ta nästa steg i molnet – Mot samarbete och innovation!

  1. Molnen har mognat och företag och organisationer kommer att använda SaaS-erbjudanden från ett flertal molnplattformar

Allt oftare överväger företag och organisationer tjänstemodellen vid köp av IT och olika funktionella områden. Att dessa inköp kommer att komma uteslutande från en molnplattform är knappast troligt varför den moderna CIO:n måste börja förhålla sig till en multi-moln situation. Runt detta skapas det nya utmaningar eller affärsmöjligheter beroende på vilken sida man befinner sig.

Fördelarna med den mycket större dynamiken i driftsituationen leder till att man måste hantera utmaningar som integrationer mellan molnplattformarna, hantering av säkerhet och compliance, samt säkerställa att data och processer är synkroniserade över molnplattformsgränser.

För att det inte ska bli ohanterligt för slutanvändaren måste organisationen adressera federation och Single-Sign-On (SSO). I det avslutande avsnittet i Cloud Report Q4 2011 pekade jag på ett antal aktiviteter för att ta kontroll över det faktum att verksamheten i dag lite okontrollerat köper SaaS. Nästa steg borde bli etablerandet av ”App stores” för företag där den enskilde anställde på ett enkelt sätt kan se vilka sanktionerade applikationer som finns inom olika områden.

2.  Add-ons och partnerrelationer blir allt viktigare

Det är oundvikligt att delar som omfattas av ”Cloud computing” kommer att gå mot att bli icke-differentierande (”commoditization”) då det nästan är inbyggt i dess definition:

“Cloud computing is a standardized IT capability (services, software, or infrastructure) delivered via Internet technologies in a pay-per-use, self-service way

IaaS har redan börjat uppvisa tecken på ”commoditization” och denna trend kommer så sakta krypa uppåt mot PaaS och SaaS. I takt med detta kommer det bli allt viktigare att kunna erbjuda ”add-ons” eller nya tjänster. Från IaaS-leverantörerna ser vi redan idag erbjudanden runt säkerhet, lagring, etc.

Det kommer därmed bli allt viktigare att etablera olika typer av partnerrelationer i den snabbt framväxande SaaS-marknaden för att säkerställa sin egen position i det nya IT-landskapet.

3.  Samarbete kommer bli ett av nyckelbegreppen runt ”cloud computing”

Under molnens första år har fokus varit mycket runt möjligheten till kostnadsreduktion och möjligheterna till nästan ”oändlig skalbarhet”. I takt med att företag och organisationer börjar utnyttja olika typer av molntjänster skapas möjligheterna att gå från kostnadsreduktion mot att istället börja nyttja molnet för ett effektivare samarbete inom och mellan organisationer.

Med samarbete avser jag här att olika organisationer börjar dela data, dokument och proceser. I ljuset av detta kommer det komma upp behov av nya tjänsteerbjudanden runt gränsöverskridande processer. För att detta verkligen ska få fart behöver man börja titta på nya modeller för att hantera säkerhet och integritet av data från ett ”zero-firewall” senario.

4.  Andra vågens SaaS-erbjudande kommer att bygga på innovation utanför de traditionella funktionella områdena

Initialt var nästan SaaS synonymt med CRM som sedan följdes av HCM och sammarbete (tex Projektplatsen eller Office 365). I nästa våg kommer områden som PPM, BI, och PLM. Det finns en tydlig skillnad mellan första och andra vågen. I den första vågen så valde företagen ofta att ersätta befintliga system med SaaS-alternativet. I den andra vågen ser man snarare att man avser att komplettera befintliga lösningar.

För att vara en framgångsrikt SaaS-leverantör i andra vågen blir det därför viktigt att förstå hur man kan skapa innovation utanför de traditionellt befintliga funktionsområdena. Kan man samtidigt bidra med att stödja samverkan och samarbete (enligt punkt 3) kan man snabbt etablera sig som den leverantör som är mest lämplig att starta resan ut i molnet med.

Slutsats: Morgondagens frågeställningar för ”cloud computing” kommer således att vara hur man kan stödja affärsinnovation genom gränsöverskridande processamverkan.