Sitter och tittar ut över Heathrows flygplats där jag för några timmar spenderar lite tid på marken.  En mellanlandning på min färd uppe bland molnen. Egentligen slår det mig att jag inte gillar begreppet ”molnet”. Det startade så fint med ”cloud computing” och så sakta föll computning bort och alla började prata om moln. Än idag kan man uppleva rätt så förvirrande uppfattningar kring vad detta är. Man hör om publika moln, privata moln, tom begrepp som partnermoln och olika former av X-som-en-tjänst (XaaS). Oavsett vad man kallar det kan man konstatera att vi är mitt uppe i en transformering som har all de ingredienser som behövs för att framöver kunna beskrivas som ett paradigmskifte.

Varifrån kommer då förvirringen? Ett begrepp är nog ”tjänst”.

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, tjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren – Wikipedia

Kopplat till molnen använder vi oss ofta av begreppet tjänst men i väsentligt olika betydelser.

 • Man kan köpa något där affärsmodellen är nyttjandebaserad, dvs som tjänst
 • Man kan leverera/köpa mjukvara som tjänst över internet (SaaS)
 • Man kan bygga system som utnyttjar resurser eller tjänster när man det behöver dem och det är möjligt få upplevelsen av en ”oändligt skalbar” resurs och tjänstepool

Notera att ingen av punkterna i sig kräver någon av de andra men det är när de tre kombineras händer något riktigt spännande.

”Cloud Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. Den tjänst som erbjuds av molnet kallas Utility Computing, vilket närmast kan jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten” …Cloud Computing kan därför anses bestå av tjänsterna Utility Computing och Software as a Service” – Ur IASAs definition av Cloud Computing

Om man tar sin webbapplikation och köper några virtuella servrar hos en hosting-leverantör och låter kunder betala per användare, är det ”molnet”? Inte enligt mig, men om man istället köper de virtuella servrarna från Amazon? Nja, i många fall kan inte den mjukvara som körs utnyttja skalbarheten, det bör då mer klassas som att man outsourcat driften av infrastruktur och lagring till en extern leverantör, låter det mer spännande att säga att det är molnet, ja kanske, men det är lite som kejsarens nya kläder. Sysslar företaget Amazon med molnet, ja absolut!

För att få det ”oändligt skalbara” och samtidigt endast betala för det man nyttjar på ett kostnadseffektivt sätt krävs att vi samutnyttjar resurser och då främst resurser ur ett hård- och systemmjukvaruperspektiv. Detta har lett fram till en mycket avancerad virtualiseringsteknik som de olika molnleverantörerna använder. Som en följd av detta förs det ofta fram tankar om att ”vi vet inte var våra data finns”.

Det finns inget i själva tekniken som gör att vi inte kan sätta upp strukturen så att vi kan berätta i vilket datacenter informationen finns, till vilka andra delar som den speglas, etc. Detta är en frågeställning för leverantören av datacentret snarare än en egenskap i molnet. Är det viktigt ur ett ”complaince” perspektiv att data sparas och bearbetas inom tex EU bör man välja en leverantör som kan hantera denna aspekt. Här är Microsoft Azure ett väldigt bra exempel som kan beskriva hur detta är löst. Via sitt kommande initiativ Azure Appliance kommer man kunna hantera detta på ett ännu mera lokalt/regionalt sätt.

För de med kunskap om att outsourca delar av sin verksamhet till tredje part är det ingen nyhet att man som ägare av informationen måste säkerställa att dessa leverantörer hanterar informationen på ett korrekt sätt. Det nya är att affärsverksamheten kan börja outsourca IT-verksamheten genom ett enkelt ”klick”. I detta steg är finns det dock risk att de kontroller av tjänsteleverantören som bör göras inte genomförs.

När jag får några år sedan skrev artikeln ”Cloud Computing – Molnets påverkan på konsultbranschen” (finns på http://www.slideshare.net/MathiasEkman) fokuserade jag på de inledande stegen och var konsultbolagen skulle kunna hitta sina första e-innovationer. Vidare påpekade jag behovet av ramavtal för e-tjänster inom offentlig sektor vilket glädjande har etablerats genom Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster. När artikeln skrev var vi i steg ett.

Cloud Trend CIO och Verksamhet

Vi har nu flyttat oss och hamnat i den andra fasen där CIO:n blir allt mer drivande. Är vi lite självkritiska har inte mycket hänt de senaste 10 åren avseende påståendet att merparten av tiden på en IT-avdelning används för att skapa nya saker. Kan den molnbaserade tekniken var den pusselbit som krävs?

Vilka utmaningar står då CIO:n inför i detta steg? Vilka nya drivkrafter finns idag för en IT-chef inom t.ex. offentlig sektor? Tre uppgifter som har blivit tydligare i kölvattnet av den Digitala Agendan är att

 • Sätta IT i invånarens tjänst
 • Bidra med information i ekosystemet runt Offentliga data (pådrivare även PSI-direktivet)
 • Samverka för att erhålla effektivare gränsöverskridande processer

En stor utmaning med de tre aspekterna är att dessa är kunddrivna vilket leder till en förväntansbild och förändringsbenägenhet som liknar den på konsumentmarknaden. I takt med att ”App”-generationen växer upp och vi rör oss mot en värld full av ständigt tillgängliga tjänster kommer vi även förvänta oss liknade tjänster av de företag/organisationer/myndigheter som vi samverkar med. Framförallt de som håller information som är min personliga eller som jag har rätt att nyttja.

De trender som detta skapar är att

 • Andelen IT som klassificeras som affärs-IT ökar
 • Andelen av den totala IT-budgeten som köps som tjänst ökar

CIO Trender

För att inte denna transformering skall ske okontrollerat och att den på lång sikt ska skapa affärsvärde krävs att CIO-rollen får kontroll över hur förflyttningen genomförs. Detta arbete kräver ett nära samarbete med roller som (förutom affärsverksamheten) HR (i vissa fal vill vi flytta ut personinformation kring de anställda), compliance och juridik samt säkerhetschefen för att förstå vad och i vilken ordning saker ska/kan köpas som tjänst.

Hur man genomför detta arbetet lägger grunden till om man om några år kommer att beskriva ”molnet” som frälsaren eller kejsarens nya kläder. Om man dessutom inte säkerställer att de leverantörer man väljer att inleda relationer med har en förståelse kring det pågående paradigmskiftet och hur den nya tekniken ska nyttjas finns det stor risk att de utlovade vinsterna uteblir och istället resulterar i nya kostnader. En jämförelse med en helt annan bransch, hyresfastigheter, där ofta en modernisering och upprustning av fastigheten leder till att hyresgästerna åker på en hyreshöjning.

Den delen av det här området som kanske är mest omoget är byte av leverantör och flytt av data. En leverantör som påstår i säljsituationen att en av fördelarna med tjänster är att det är enkelt att byta bör man nog syna lite grundligare. Jag skulle vilja säga att i det fall du har din egen mjukvara installerad på fysisk hårdvara så är det bara att åka och hämta servern och ställa den någon annanstans. Flytta data och hitta en ny e-tjänst som verksamheten kan byta över till sömlöst är betydligt mer utmanande.

Enkla inledande steg (i relation till SaaS) för att ta kontroll över förflyttningen är att

 • Uppdatera sin informationsklassificering så att den kan användas för SaaS-tjänster
 • Kategorisera SaaS-leverantörer och förklara varför visa inte är lämpliga för visa informationsklasser
 • Identifiera vilka informationsmängder som bör vara med i ett ”master-data” senario, dvs även om de lagras i en SaaS-tjänst behöver informationen även existera inom organisationen
 • Utbilda affärsverksamheten vilka risker de eventuellt utser sin verksamhet för i det fall att de köper tjänster okontrollerat

Målsättning med arbetet är att lägga grunden för det tredje steget ”Affärsutveckla i molnet”. För att det ska bli framgångsrikt behövs ett nära samarbete mellan affärsverksamheten och IT-sidan där det finns ett gemensamt ramverk att diskutera runt och att förhålla sig till.

Visst finns det en hel del att funderar över och många fallgropar att trilla ner i men det är inte skäl för att inte börja resan ut i molnet. Som jag nämnde ovan, affärsverksamheten och de anställda kommer att outsourca delar av IT-verksamheten, de gör det redan idag!