När jag satte ner min tankar kring molnet och den påverkan som detta skifte innebar för konsultbranschen pekade jag på behovet att etablera ramavtal inom detta område för att möjliggöra för den offentliga sektorn att medverka i den förestående förändringen.

Två viktiga steg har nyligen tagits då eDelegationen publicerade ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt”  och att Kammarkollegiet håller på och slutför upphandlingen kring e-förvaltningsstödjande tjänster. Får ibland uppfattningen i dialogen kring det kommande eSamhället att man missar dessa vesäntliga pusselbitar som nu håller på att fall på sin plats varför jag tänkte ta en kort sammanfattning.

Målbilden för ramavtalet e-förvaltningsstödjande tjänster är att skapa förutsättningar för myndigheterna att avropa tjänster som tillgodoser behoven och bidrar till att öka verksamhetsnyttan genom att myndigheterna får tillgång till lämpliga funktioner istället för att själva utveckla och hantera tekniska lösningar. Genom en paketering som är tydlig och lättförstålig ska tjänsterna vara enkla att avropa och implementera i verksamheten. Myndigheterna kan då fokusera på att använda funktionerna medan leverantören ansvarar för att de produceras. Tjänsterna grupperas i tre huvudområden; Kontaktstödjande, Verksamhetsstödjande, och Infrastruktur.

  • De kontaktstödjande tjänsterna ska bidra till att tillhandahålla ett effektivt och användbart stöd för aktuella målgrupper hos privatpersoner, företag och organisationer.
  • De verksamhetsstödjande tjänsterna ska stödja informationshantering och en effektiv handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra.
  • De infrastrukturella tjänsterna ger stöd i ett antal olika delar av ärendeprocessen och andra processer såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande.

eDelegationen i sin tur pekar på behovet att lösa frågan kring finansiering vid utvecklande av eTjänster samt att det behövs en översyn av regelverken. Det finns dock ett visst överlapp med det som Kammarkollegiet håller på och upphandlar. Just nu utreds ett antal gemensamma e-tjänster som bör prioriteras inledningsvis

  • Mina sidor för privatpersoner (leds av Försäkringskassan)
  • E-arkiv och e-diarium (leds av Riksarkivet)
  • E-tjänst över näringsidkare (leds av Bolagsverket)
  • Gemensam tjänstekatalog (vägledare är Jordbruksverket)

Det ska bli spännande att se resultatet av dessa förstudier samt hur det kommande ramavtalet kan nyttjas för att ta de steg som krävs för att etablera grunderna för eSamhället. Har du inte titta på  ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” så är det väl investerad tid att ta sig inom dessa sidor.