Läste nyss inlägget http://blogg.idg.se/customerexperience/2010/03/24/corporate-it-som-vi-kanner-det-gar-mot-en-saker-dod

och kan väl bara konstatera att jag håller med. Den förestående förändringen av IT-landskapet, som en förflyttning av IT in i molnet kommer innebära, förutspås bli jämförbar med den förändring som skedde vid införandet av pc-nätverken eller Internet. Den molnbaserade tekniken och dess leveransmodell kommer att medföra en förskjutning av ägarskapet och initiativet kring IT-lösningar. Denna förskjutning omnämns ofta som ”The Big Switch”. Återigen hörs diskussioner kring nya affärsmodeller och en ny ekonomi.

Vad består då ”molnet” av och vad är det som är så revolutionerande med detta? Gartner har valt att definiera Cloud computing som ”Cloud computing is a style of computing where massively scalable IT-related capabilities are provided ’as a service’across the Internet to multiple external customers”.  Intressant är att definitionen inte involverar vad utan snarare hur och för vem.

Vad som kanske är mest intressant, och i samma anda som Gartners definition, med molnet är att det kommer att möjliggöra för affärsverksamheten att mer riskfritt pröva och investera i nya tjänster för framtida affärsstödjande lösningar. I det fall vinsterna med den nya tekniken används för ytterligare innovation och affärsutveckling kommer det accelerera förskjutningen av ägandeskapet av IT-stödet från IT-avdelningen till affärsverksamheten ytterligare.

Radar Group har analyserat den svenska marknaden och funnit att den förestående förändringen kommer att förändra marknaden på ett dramatiskt sätt de kommande åren. Även om ökningen av molnbaserad teknik sker från en låg nivå så kommer molnet att ta marknadsandelar från den traditionella outsourcingen.

Förändringen för de aktörer som verkar inom de områden som påverkas är betydande och sammanfattningsvis kan nämnas att

  • Den samlade IT-budgeten kommer att ha minskat med 12 % 2012 genom konservativt användande av ny teknik!
  • IT-avdelningen står inför en större förändring och 1 av 4 jobb beräknas försvinna i det modestaste scenariot
  • Så mycket som 4 av 5 servrar kommer att försvinna från IT-avdelningen under de fem kommande åren
  • Över 7000 konsulter förutspås jobba med molnbaserade affärer medan 5000 konsulter kommer att bli övertaliga på den traditionella IT-marknaden
  • 20 miljarder SEK i IT-budgetarna kommer att ”frigöras” av ny teknik.

Från dessa siffror är det tydligt att såväl den enskilde medarbetaren till hela IT-avdelningar och konsultbolag bör reflektera över hur de på bästa sätt utvecklas för att kunna ta del av de nya möjligheterna. Den stora summan som frigörs i samband med användandet av ny teknik skapar enorma möjligheter för dem som klarar av att medverka i en innovationstransformering. Vinnarna blir de personer och företag som kan skapa det största värdet av de ”frigjorda” pengarna. 

Den stora frågan är inte om den beskrivna förändringen kommer att hända utan när den händer. De tre största påverkansfaktorerna för den takt som förändringen kommer att ske med är:

  • Affärsverksamhetens mognad att köpa tjänster
  • CIO:ns känsla av tillit för molnbaserade alternativ
  • Möjligheten att använda molnbaserade tjänster inom offentlig förvaltning

Moln_mognad

Affärsverksamhetens vilja att riskfriare köpa tjänster kommer att etablera en marknad för nya tjänsteleverantörer. I takt med att mognadsgraden för molnet som leveranssätt ökar kommer ett internt tryck att skapas mot de traditionella IT-avdelningarna att inleda en transformering eller flytt av de befintliga IT-systemen. När väl delar av IT-stödet har förflyttats tar nästa fas vid där även affärsutvecklingen kommer att ske delvis i molnet.

Oavsett vilken tilltro man har till när företagen börjar flytta ut i molnet och hastigheten i den omställningen är det dags att ta fram en strategi eller förhållningsätt för Cloud computing. För de aktörer som är villiga att ta risk finns det stora möjligheter att starta sin transformering genom att utnyttja dagens mognad i att köpa tjänster. Erfarenheterna från att ha utvecklat och levererat egna tjänster kommer medföra att man är väl positionerad den dag CIO blir drivande i frågan kring att börja flytten ut i molnet.

En modern CIO borde arbeta för att ha ”En fot på marken, en i molnet, och huvudet i affären!”